Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Tegelier Nederland B.V.

1 Definities: Gebruiker: De Tegelier Nederland B.V.

 • 1.1 Opdrachtgever: Iedere (rechts)- persoon die aan De Tegelier Nederland B.V. een opdracht tot het leveren
  c.q. verrichten van werkzaamheden of diensten wenst te verstrekken of verstrekt, danwel
  goederen wenst te kopen of huren.
 • 1.2 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen De Tegelier Nederland B.V. en de opdrachtgever
  mondeling en/of schriftelijk tot stand komt of is gekomen inclusief elke wijziging, aanvulling en
  handeling ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.
 • 1.3 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven aan De Tegelier Nederland B.V. zoals
  vermeld in de opdrachtbevestiging. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan het in
  opdracht aannemen en uitvoeren van tegelwerkzaamheden t.b.v. wanden, vloeren,
  terrassen, alsmede marmer en natuursteen voor zowel bedrijven, instellingen en particulieren
  al of niet aan de hand van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden in de
  vorm van tekeningen en/of vergunningen.
 • 1.4 Meerwerk en Extra Werk: Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit
  eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die
  onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren. Extra werk is werk wat
  tijdens de opdracht op verzoek van de opdrachtgever extra uitgevoerd dient te worden en is
  een op zich staande opdracht. Hiertoe dient een getekende opdracht te worden verstrekt door
  de opdrachtgever, mits er praktische en/of spoedeisende redenen en/of omstandigheden zijn
  die dit niet mogelijk maken. Hierin volstaat een bevestiging van de zijde van De Tegelier Nederland B.V.
 • 1.5 Ingeval De Tegelier Nederland B.V. als opdrachtgever optreedt: dienen alle leveranciers en/of
  onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

Huisregels De Tegelier Nederland B.V.:

 • 1.6 Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van
  personeel, dienen deze hun rekeningnummer kenbaar te maken en zal er op basis van de
  wettelijke normen die gelden voor ketenaansprakelijkheid betaling plaatsvinden. De
  ketenaansprakelijkheidsregeling heeft tot doel te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt
  van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 • 1.7 Onderaannemers en ZZP’ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te
  overleggen met De Tegelier Nederland B.V. voor dat zij tot uitvoering overgaan.

2. Algemeen:

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten
  zijn tussen De Tegelier Nederland B.V. en de opdrachtgever. Indien een of meerdere der bepalingen
  in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige
  bepalingen van toepassing. De Tegelier Nederland B.V. en de opdrachtgever zullen in dit geval nieuwe
  bepalingen overeen komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
  de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 • 2.2 Afspraken die zonder medeweten van De Tegelier Nederland B.V. gemaakt worden door personeel en/of
  derden, werkzaam voor De Tegelier Nederland B.V. zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

3. Offertes en Aanbiedingen:

 • 3.1 De door De Tegelier Nederland B.V. gemaakte schriftelijke offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende
  14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acceptatie van de offerte dient door middel van
  handmatige of digitale ondertekening c.q. akkoord te geschieden.
 • 3.2 De Tegelier Nederland B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden als blijkt dat er naar termen van
  redelijkheid, billijkheid en grote waarschijnlijkheid een aanbieding of onderdeel daarvan een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.3 Alle in de offerte niet omschreven werkzaamheden worden gezien als meerwerk en zullen
  separaat gefactureerd worden.
 • 3.4 Zodra een opdracht op basis van stelpost of regie-uren wordt geoffreerd, dienen de genoemde
  prijzen als richtprijs te worden gezien, en zal de uiteindelijke facturatie op basis van nacalculatie
  geschieden.
 • 3.5 Voor alle aangeboden goederen en diensten geldt dat er normale en/of gebruikelijke
  toleranties worden gehanteerd ten aanzien van kleuren, maten, afbeeldingen en of
  beschrijvingen. Deze toleranties ontslaan de opdrachtgever nooit van zijn verplichtingen in de
  overeenkomst.

4. Opdracht / Uitvoering:

 • 4.1 Zodra een bestelling of opdracht schriftelijk wordt bevestigd door opdrachtgever, dan is de
  overeenkomst bindend en zal er een opdrachtbevestiging verstuurd worden.
 • 4.2 Als de opdrachtgever een bestelling of opdracht gedeeltelijk of geheel schriftelijk annuleert,
  dan dienen met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te
  worden vergoed aan De Tegelier Nederland B.V.
 • 4.3 De Tegelier Nederland B.V. verplicht zich de aan haar opgedragen werkzaamheden binnen de daarvoor
  geplande tijd en redelijkerwijs te verwachten normen uit te voeren, maar is niet aansprakelijk
  zodra de opdrachtgever onhaalbare eisen en/of doelen stelt.
 • 4.4 De Tegelier Nederland B.V. is niet aansprakelijk ingeval opdrachtgever onvoldoende of incomplete
  gegevens betreffende overeengekomen opdracht heeft aangeleverd.
 • 4.5 Eventuele vertraging of oponthoud van de opdracht en/of uitvoering is niet voor rekening van
  De Tegelier Nederland B.V. tenzij door haar schuld veroorzaakt.
 • 4.6 Om de opdracht op een juiste manier te kunnen uitvoeren zorgt de opdrachtgever voor vrije
  toegang / doorgang om de te verrichten werkzaamheden uit te voeren en voor de levering van
  elektriciteit, gas en water evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
 • 4.7 Zodra opdrachtgever een door De Tegelier Nederland B.V. geleverd project juridisch en/of economisch in
  gebruik heeft genomen, dan wordt dit project beschouwd als zijnde opgeleverd.
 • 4.8 Indien opdrachtgever materialen en/of gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van
  de opdracht onder zijn hoede heeft, dan is deze volledig aansprakelijk in geval van vermissing
  of beschadiging en zal De Tegelier Nederland B.V. de kosten voor vervanging en/of reparatie in rekening
  brengen.
 • 4.9 Al het restmateriaal van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever zelf afgevoerd,
  tenzij anders overeengekomen.
 • 4.10 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen of andere
  beschikkingen aanwezig zijn om het werk uit te voeren.
 • 4.11 De Tegelier Nederland B.V. voert geen kit-werkzaamheden uit, hiervoor dient een gespecialiseerd bedrijf te worden ingeschakeld door de opdrachtgever.

5 Levering Materialen / Goederen

 • 5.1 Indien opdrachtgever materialen en/of goederen aanlevert voor een uit te voeren project dan
  is De Tegelier Nederland B.V. niet aansprakelijk voor eventuele ontbrekende aantallen, verpakkingen,
  dozen, kisten of pallets.
 • 5.2 Deelleveringen die onderdeel zijn van een samengestelde opdracht, kunnen worden gezien als
  op zich staande transacties en ook als zodanig gefactureerd worden.
 • 5.3 Eventueel door opdrachtgever bestelde materialen en/of goederen voor de opdracht dienen
  tijdig en franco te worden geleverd op het door De Tegelier Nederland B.V. aangegeven adres. Niet-franco
  zendingen kunnen door De Tegelier Nederland B.V. geweigerd worden.
 • 5.4 Voor de door opdrachtgever bestelde materialen / goederen neemt De Tegelier Nederland B.V. geen
  enkele verantwoording bij eventuele gebreken, beschadigingen of defecten.

6 Leveringstermijn

 • 6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer
  verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst),
  oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere
  stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de
  leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
  stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren
  onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen
  en halffabricaten aan De Tegelier Nederland B.V. door derden en andere onvoorziene omstandigheden,
  ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale
  bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk
  maken) ontslaan De Tegelier Nederland B.V. van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht,
  zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of
  interesten kan doen gelden.
 • 6.2 Ingeval van overmacht zal De Tegelier Nederland B.V. daarvan schriftelijk mededeling doen aan de
  opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de
  opdrachtgever redelijkerwijs niet te verwachten is dat hij de overeenkomst in stand laat is
  opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht schriftelijk te annuleren. Dit alles echter
  met de verplichting om aan De Tegelier Nederland B.V. het reeds uitgevoerde van de opdracht te
  vergoeden.

7 Klachten / Garanties

 • 7.1 Klachten dienen schriftelijk aan De Tegelier Nederland B.V. ingediend te worden na uitvoering van de
  totale opdracht.
 • 7.2 Eventuele gebreken aan het geleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van de hele
  geleverde prestatie.
 • 7.3 Klachten ten aanzien van geleverde werkzaamheden of leveranties schorten de
  betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan De Tegelier Nederland B.V. niet op.
 • 7.4 Als een kleine hoeveelheid van een partij geleverde goederen gebreken vertoond, dan geeft dit
  niet het recht tot afkeuren van de hele partij. Een hoeveelheid van 5% wordt als kleine
  hoeveelheid beschouwd.
 • 7.5 De Tegelier Nederland B.V. verstrekt garantie op geleverde producten zoals die door de fabrikant zijn
  vastgesteld. Alle overige garantiebepalingen zullen apart worden vermeld in de offerte.
 • 7.6 De Tegelier Nederland B.V. verstrekt geen garantie op door derde partijen geleverde goederen,
  werkzaamheden of reparaties, tenzij anders overeengekomen.
 • 7.7 Als De Tegelier Nederland B.V. een gebrek constateert aan geleverde goederen en/of diensten, zal zij de
  keus hebben het kosteloos te vervangen, of in overleg met de opdrachtgever een compensatie
  te bieden.
 • 7.8 Bij alleen leveren van producten is de opdrachtgever verplicht de levering in ontvangst te
  nemen. Door te levering te controleren en het bewijs van levering te ondertekenen bevestigd de
  opdrachtgever dat de levering juist en compleet is uitgevoerd.
 • 7.9 Indien de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst en zelf de hoeveelheden heeft
  berekend, dan is retourname niet mogelijk.
 • 7.10 De garantie vervalt indien er gebreken of schade ontstaat door:
  • Onjuist gebruik, onderhoud en/of reinigen
  • Indien bijgeleverde instructies niet correct worden nageleefd en/of uitgevoerd
  • Normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik
  • Verkleuring aan het geleverde ten gevolge van de inwerking van licht
  • Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden,
  vandalisme of elke vreemde oorzaak
  • Abnormale milieuverontreinigingen, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën
  • Zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water
  • Buitensporige temperaturen welke niet worden veroorzaakt door het klimaat, gebreken van
  • Gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of
  verlies van samenhang van de ondergrond.
 • 7.11 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 De Tegelier Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke is veroorzaakt anders dan door
  opzet of grove nalatigheid dit door opdrachtgever te bewijzen.
 • 8.2 De Tegelier Nederland B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in geval opdrachtgever foute of
  onvolledige informatie aan De Tegelier Nederland B.V. heeft verstrekt.
 • 8.3 De Tegelier Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om te communiceren door gebruik te maken van
  internet, e-mail, GSM. Voor eventueel geleden schade als gevolg van inbreuk en misbruik door
  derden van deze communicatie mogelijkheden is De Tegelier Nederland B.V. niet aansprakelijk.
 • 8.4 De Tegelier Nederland B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door
  onzorgvuldig gebruik dan wel gebruik wat in strijd is met de geleverde instructies en/of
  gebruiksaanwijzingen, of enige andere vorm van beschadiging en/of slijtage veroorzaakt door
  opdrachtgever of derden.
 • 8.5 De Tegelier Nederland B.V. dient in alle gevallen in staat te worden gesteld om klachten en claims op
  afdoende wijze op te lossen. Een klacht wordt niet ontvankelijk verklaard zodra de klacht niet
  meer te constateren is bij een opgeleverde locatie.
 • 8.6 De Tegelier Nederland B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien er problemen ontstaan
  veroorzaakt door extreme vochtigheid van ondergrond of ruimte en/of krimp, uitzetting of
  naadvorming door te droge lucht.
 • 8.7 De Tegelier Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor oneffen ondergronden en/of scheurtjes in wanden en
  vloeren, dit alles binnen de gebruikelijke toleranties.
 • 8.8 De Tegelier Nederland B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid indien er ondanks een negatief advies van De Tegelier Nederland B.V.
  werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, met dien verstande, dat wel alles in
  het werk gesteld zal worden om het werk zo acceptabel mogelijk uit te voeren en de eventuele
  schade tot een minimum te beperken.

9 Eigendomsvoorbehoud

 • 9.1 De Tegelier Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever weg te
  halen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens De Tegelier Nederland B.V. niet nakomt.
 • 9.2 De Tegelier Nederland B.V. mag foto’s maken van de opdrachten en deze gebruiken voor promotionele
  doeleinden. Deze bepaling geldt tevens voor aangeleverde foto’s verstrekt door derden.
 • 9.3 De opdrachtgever verplicht zich om alle geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen,
  schetsen en/of calculaties alleen voor eigen gebruik aan te wenden en deze niet aan derden ter
  beschikking te stellen zodat deze hierover kunnen beschikken.
 • 9.4 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals auteursrecht, copyright, foto’s,
  ontwerpen, tekeningen, adviezen en werkwijze zijn en blijven tijdens de uitvoering van de
  opdracht eigendom van De Tegelier Nederland B.V. Overdracht van deze gegevens is zowel tijdens als na
  de uitvoering van de opdracht uitsluitend aan De Tegelier Nederland B.V. voorbehouden.
 • 9.5 Eventueel aan De Tegelier Nederland B.V. verstrekte gegevens die op informatiedragers staan dienen virus en
  defect vrij te zijn. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zullen op de opdrachtgever
  worden verhaald.

10 Betalingen

 • 10.1 Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek in euromunt door
  de opdrachtgever te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • 10.2 Indien er een langere krediettermijn dan 7 dagen na factuurdatum ten onrechte wordt
  genomen door de opdrachtgever, dan is deze rente verschuldigd van 1% per maand of een
  gedeelte van een maand.
 • 10.3 Als een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, en het met de
  opdracht gemoeide bedrag naar mening van De Tegelier Nederland B.V. in aanmerking komt, dan kan
  De Tegelier Nederland B.V. betaling, vooruitbetaling of betaling in termijnen vorderen.
 • 10.4 Indien er sprake is van een termijnbetaling, dat vind deze plaats op basis van de ingezonden
  werkrapporten.
 • 10.5 Als er sprake is van overeengekomen termijnbetalingen tussen partijen, dan dienen de
  desbetreffende termijnfacturen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Als de
  opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, dan is De Tegelier Nederland B.V. gerechtigd om
  het werk stil te leggen tot het moment dat de betaling is voldaan, mits De Tegelier Nederland B.V. de
  opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de 7 dagen termijn is verlopen.

11 Overige bepalingen

 • 11.1 De ruimten waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dienen schoon, droog en leeg
  te zijn bij aanvang van de werkzaamheden, en de werk temperatuur moet minimaal 10 graden
  celsius zijn. Als de ruimten door De Tegelier Nederland B.V. zelf vrij gemaakt moeten worden, dan zullen de
  gemaakt uren hiervoor in rekening worden gebracht.
 • 11.2 Indien De Tegelier Nederland B.V. de opdracht krijgt om een schaderapport op te stellen, en de
  uiteindelijke opdracht wordt niet verstrekt, dan is De Tegelier Nederland B.V. gerechtigd om 10% van het
  gecalculeerde schadebedrag in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit kan alleen als
  deze bepaling is vermeld in het schaderapport.
 • 11.3 Natuursteen, marmer en graniet worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. De kleur of
  dikte worden bepaald door de voor hande zijnde monsters of stalen die slechts een
  benaderende gelijkenis zijn en worden verstrekt zonder dat een identieke kleur en/of structuur
  door de klant kunnen worden geëist of door De Tegelier Nederland B.V. kunnen worden gegarandeerd.

12 Geschillen

 • 12.1 Er is sprake van een geschil zodra een van de partijen aangeeft dat dit het geval is.
 • 12.2 Alle geschillen, in welke vorm dan ook, zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse
  bevoegde rechter. Eventuele arbitrerende of adviserende organen zijn hiervan uitgesloten.

13 Slotbepaling

 • 13.1 Op alle afgesloten overeenkomsten en/of transacties van De Tegelier Nederland B.V. met opdrachtgever is
  uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

De Tegelier Nederland B.V.

Specialist in natuursteen

info@detegelier.nl

Telefoon: +31 (0)6 28 33 16 45